Mei 2022 … Wake Up Call

mei 15, 2024

Series: Evangelisatie

Mei 2022… ‘Wake Up call’                                                                            Lectori Salutem ! De lezer heil !        Goed nieuws! Zo klonk het toch! Na de uitbraak eind 2019 zijn inmiddels, ineens, praktisch alle coronamaatregelen afgeschaft. CST is (voorlopig !!!) niet meer nodig om cafe’s, restaurants en bioscopen binnen te gaan. We kunnen weer opgelucht ademhalen. Men kan weer feesten. Maar toch even een vraag: is nu echt alles OK? Neen! Dus dan toch weer: hoe verder? Intussen vertoonden zich onheilspellende wolken aan de horizon. Aandacht even afgeleid door de oorlogssituatie in Ukraïne. Corona is (voorlopig !!!) althans even uit het zicht geweest. Wat Ukraïne betreft, vragen velen zich af: wat als het escaleert’? Mensen zijn bang. Er is weer die beklemmende onzekerheid. Tijdens mijn militaire dienstplicht (1972-1973) kreeg ik opleiding in Nucleair Biologisch Chemische oorlogsvoering (NBC) en wat te doen als … Ja, wat als de bom valt. Maar weet je, eerder al, in mijn studententijd, had een leraar het erover dat hij meer schrik had voor de genetische bom?! Maar dit is een ander item!

Nu, wat is eigenlijk de betekenis en de bedoeling van een ‘wake up call’? Het kan bijvoorbeeld een telefoontje zijn om, op een afgesproken tijdstip, een hotelgast te wekken. Of een oproep aan iemand om bij de les te blijven, als zijn aandacht verslapt in een gevaarlijke situatie. Maar het kan ook een hoogdringende boodschap zijn met de bedoeling mensen wakker te schudden met het oog op een naderend onheil. In de Bijbel wordt de taak omschreven van een ‘wachter’. God gaf duidelijke instructies. De wachter had tot taak de stad te waarschuwen, door het blazen op de bazuin, van zodra er gevaar dreigde. Deed hij dat niet, dan vroeg God rekenschap van de wachter en stelde hem verantwoordelijk voor mogelijke slachtoffers. Had de wachter zijn taak wel naar behoren uitgevoerd en de stad gewaarschuwd, dan waren de slachtoffers zelf verantwoordelijk omdat ze de geen gehoor hadden gegeven aan het alarm. Welnu, deze flyer beoogt een dringende boodschap over te brengen, als waarschuwing voor wat er nog komen moet. En dat staat allemaal beschreven in de Bijbel. Jezus Christus sprak tweeduizend jaar geleden in zijn profetische rede op de Olijfberg in Oost Jeruzalem, over hoe het eraan toe zou gaan in de wereld ten tijde van zijn wederkomst. We lezen het ondermeer in de Evangeliën (Mattheüs 24, Marcus 13 en Lucas 21). Maar wat doen we hiermee? Wel, heel simpel … we geven er acht op of we negeren de boodschap. Als ik, als evangelisch christen, het wereldgebeuren beschouw in het licht van de Bijbel, kan er geen twijfel over bestaan dat allerlei gebeurtenissen, zullen uitlopen op de voorspelde tragedie. Echter, nog steeds geloven velen in wat ze willén geloven! Vandaag geldt voor de meesten: liever geen doemscenario, liever ‘don’t worry be happy’.

Anderen spotten ermee en lachen erom, óf steken hun kop in het zand.

Economisch bekeken wordt het leven alsmaar duurder. Rekken in de warenhuizen blijven leeg, prijzen van brandstof, gas en elektra stijgen, er is de toenemende onzekerheid, een sluimerende economische recessie, en – volgens sommigen – de dreiging van een komend voedseltekort, ook in Europa. En opgelegde sancties aan Rusland eisen ook hun tol.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat al deze toestanden, chaos, angst en onzekerheid, de ingrediënten zijn voor de opkomst van een dictator. Velen stellen hun hoop op een sterke man die orde op zaken zal stellen. De Bijbel verwijst daarbij naar de ‘antichrist’ … die velen zal misleiden.

Wat zei Jezus alweer in zijn profetische rede: ‘Ziet toe dat niemand u misleide’ !

Paul Henri Spaak (1899-1972) voormalig Belgisch minister van Buitenlandse Zaken en Secretaris Generaal van de Navo zei ooit: “Wat we willen is een man van voldoende status … Zend ons zo’n man, en of hij god of duivel is, wij zullen hem aannemen” (Spaak ca. 1957-1960). Opmerkelijk, niet?

Jezus heeft in zijn eindtijd-rede over tekenen die verwijzen naar zijn aanstaande wederkomst. Maar voorafgaand aan zijn komst zal de wereld een donkere periode doormaken. De Heer Jezus zegt hierover het volgende: ‘Want er zal dan een Grote Verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld en ook nooit meer wezen zal’ (Mattheüs 24:21). Wat dit allemaal inhoudt staat gedetailleerd beschreven in het Bijbelboek Openbaring, de Apokalyps!!!

Maar er is een weg om aan de tragedie te ontkomen, door … bekering! Aanvaard Jezus als uw Verlosser en Heer en wordt behouden. Miljoenen en miljoenen christenen uit alle werelddelen, zien uit naar de komst van Jezus.                Zij verwachten door Hem te worden thuisgebracht in de hemel. Dit zal de meest vreselijke periode inluiden die deze wereld ooit zal doormaken. Dit heeft niets te maken met doemdenken, maar met dodelijke ernst. Het lied van Bazart ‘liever snel naar de hel, dan traag naar de hemel’ … !!! Welnu, de leden van deze muziekgroep beseffen blijkbaar niet wat het betekent voor eeuwig te moeten vertoeven in de hel. Ik hoop van harte, dat deze mensen Jezus mogen leren kennen!   En ook ieder die deze woorden leest … Dat meen ik oprecht!

De ‘tekenen’ waarover Jezus het had – bijna tweeduizend jaar geleden – in zijn beklijvende profetische eindtijdrede op de Olijfberg, die Hij hield drie dagen voor zijn kruisdood. Lees Mattheüs 24; Lucas 21:5-11, 25-26 Allereerst waarschuwde Jezus met de woorden :

‘Ziet toe dat niemand u misleidt’

Je kan dus misleid worden door misleiders … ook vandaag.

Volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk.

Oorlogen, geruchten van oorlogen. Interne en etnische geschillen. Terreur.

Hongersnoden.

Pestilentiën.

Epidemieën … Pandemieën

Tekenen aan zon, maan en sterren.

Die hun invloed hebben zoals klimaatstoornissen en wispelturig weer. Tornado’s.

Bruisen van zee en watergolven

Overstromingen. Aardbevingen. Daarmee gepaard gaande vulkaanuitbarstingen.

Angst.

Toenemend geweld

Toenemende wetteloosheid, zedeloosheid en morele normvervaging

Allemaal tekenen die onze generatie kan onderkennen. Criticasters zullen zich uiten op de manier van … ‘veel van deze tekenen zijn er altijd geweest’. Dat is zo, maar Jezus vergelijkt die tekenen met weeën, die, naarmate de geboorte nadert, heftiger worden en elkaar sneller opvolgen. Dus naarmate Zijn Wederkomst nadert zullen catastrofen en vreemde verschijnselen de planeet aarde teisteren. Dit ontvouwt zich al enigszins voor onze ogen.

En het is beslist niet zó, dat God de ellende veroorzaakt!

Mensen, het doet me verdriet als ik eraan denk dat zo velen dreigen verloren te gaan. Want het is beslist niet zo dat het met de fysieke dood ‘amen en uit’ is! Elk mens die ooit heeft geleefd zal worden opgewekt en zal bewust, in een onsterfelijk nieuw lichaam, de eeuwigheid doorbrengen.

Vraag is: waar? Dus: de hemel of – dan toch – de hel. Er bestaat geen vagevuur !!!

God wil je in de hemel. God is liefde. God houdt van jou. Hij gaf zijn Zoon, Jezus, die voor jou stierf aan het kruis. Omwille van ons aller zondeprobleem. God gaf dus alles. Meer kon hij niet geven om jou te redden. God wil absoluut niet dat een mens verloren gaat !!! Hij wil absoluut niet dat jij, beste lezer, verloren gaat !!! Maar Hij schiep jou met een vrije wil.

Dus de keuze is aan jou. De keuze is aan u en mij!

Ik geloof dat de Bijbel het mooiste geschenk is dat God ooit aan de mens gegeven heeft. Al het goede van de Verlosser van de wereld wordt ons via dit Boek doorgegeven.                               (Abraham Lincoln) 16e president van Amerika – 1809-1865

Ik weet niet welke wapens in de Derde Wereldoorlog zullen worden gebruikt, maar ik weet wel dat in de Vierde Wereldoorlog gevochten zal worden met stokken en stenen.                                               (zei ooit, atoomgeleerde Albert Einstein – 1879-1955)

‘En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een naam geschreven:                                                          Koning der koningen en Heer der heren’                                                                                                          (Jezus Christus, als de komende Messias – Openbaring 19:16)