Begin 2023 … terugblik op 2022

mei 15, 2024

Series: Evangelisatie

Begin 2023 én … de oplossing van het kernprobleem !  De lezer heil !

Beste mensen, alvast een – beetje laattijdig – voorspoedig Nieuwjaar toegewenst!

Kerst 2022 en Nieuwjaar 2023. De ‘eindejaarsfeesten’ alweer voorbij. Maar de wereld draait door. Dol. Een wereld in chaos. Problemen stapelen zich op. De drugsproblematiek. Het asielbeleid. Stijgende prijzen voor onze noodzakelijke levensbehoeften. Schommelende prijzen voor gas en elektra. En het is allemaal de schuld van de Russen en de oorlog in Oekraïne, zegt men. Er is ook een Déjà Vu. Want het ‘coronavirus’ is alweer uitgebroken in China. Ongeveer op hetzelfde tijdstip als eind 2019. Vreemd niet?! De zoveelste variant, zegt men. Maar wat de ziekenhuizen betreft is er, nog steeds, een tekort aan ziekenhuisbedden en verplegend personeel. De agressie van sommige patiënten op de spoeddiensten is ook een probleem. Verbaal geweld en zelfs handgemeen tegen artsen en verplegers die, vaak onder stress, alleen maar willen helpen. De onderwijssector kampt met een tekort aan leerkrachten.

Wat betreft het klimaat en de CO2 uitlaat, is Moeder Aarde in gevaar, vandaar … de maatregelen.       En vandaar een confrontatie met boeren, die het vaak niet meer zien zitten. Ander item betreft mensen die niet meer rondkomen aan het eind van de maand. Dus toenemende armoede onder de eigen bevolking. En dat er veel mensen zijn die – niet enkel, in de eindejaarperiode – zich alleen en eenzaam voelen en letterlijk op hun honger zitten, is een feit. Dit in ons rijke Westen. Wat een schrijnende toestanden. Het aantal burgers met psychische klachten is inmiddels ook fors toegenomen.

Iets geheel anders betreft ‘koning voetbal’. Wat zei ooit coach Rinus Michels alweer: Voetbal is oorlog! Nu, dat hebben we kunnen zien. Doch niet enkel na voetbalwedstrijden. Het is ronduit beschamend hoe respectloos de politiemensen worden behandeld. Over het algemeen stellen we vast dat er geen enkel respect meer is voor de overheidsinstanties. Wat anarchie met zich meebrengt. Weet je dat dit is voorspeld in de Bijbel, met betrekking tot de wederkomst van Jezus Christus?!

Dit is dus één van de tekenen van de eindtijd !!!  MAAR LEES NU VERDER …

Jezus, heeft het namelijk in zijn eindtijdrede, over toenemende wetsverachting !!! Vandaag hebben we, wereldwijd, te maken met een gezagscrisis op velerlei gebied, gepaard gaande met toenemend geweld.

AL DE HIERVOOR GENOEMDE TOESTANDEN EN SITUATIES TONEN ONS DAT ER IETS GRONDIG MIS IS.

Wat de natuur betreft … Planeet aarde wordt geteisterd door steeds fellere en snel op elkaar volgende natuurrampen en epidemieën. Precies zoals de Bijbel het al eeuwen heeft voorzegt. Veel eerder dus dan experts. Over heel de globe zien we een toenemende chaos. En de economische situatie – mede als gevolg van de CO2 uitstoot en klimaatopwarming’?  – voorspelt ook weinig goeds.

Is er dan echt geen beterschap in zicht ? Is er dan geen hoop ? Wel, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt en of je erin gelooft ! De optimisten zeggen ‘het komt allemaal goed’ en voor de pessimisten is het glas altijd half leeg. Maar beiden hebben het – vanuit hun menselijk denken – grondig mis. Want God wordt niet geraadpleegd. Friedrich Wilhelm Nietzsche, Duits filosoof (1844-1900) verklaarde: ‘God is dood’. Hoe dwaas! De ‘levende God’ zegt: ‘Nietzsche is dood’!

Verder heeft het WEF het over ‘The Great Reset’, om de tanende wereldeconomie te vernieuwen …

Lees de Bijbel ! Mensen, de hoop voor deze wereld is niet een komende wereldregering, wereldreligie, financieel-economisch wereldsysteem. Reeds lang voorzegt in het boek Openbaring. De geschiedenis leert dat, wat aardse machthebbers ook nastreven – los van God – hun plannen uiteindelijk gedoemd zijn te mislukken. Want, wat er allemaal is misgegaan, sinds de schepping, heeft als oorzaak: de zondeval in de hof van Eden. Adam en Eva maakten de verkeerde keuze, doordat ze aten van ‘de boom der kennis van goed en kwaad’ en niet van ‘de boom van het leven’. Je leest het in het Bijbelboek Genesis (hfdst 3). Wij, nakomelingen van Adam, zaten meteen met een kolossaal probleem: ‘de erfzonde’. Elk mens wordt geboren als zondaar. Je wordt dus geen zondaar doordat je zondigt, maar je zondigt doordat je een zondaar bent. Het zit ons als het ware ingebakken. Of we nu religieus zijn en onszelf christen noemen, moslim, boeddhist, hindoe, atheïst, wat ook … Niemand leerde het ons: liegen, bedriegen, moorden, stelen, medemensen haten, losbandigheid, grensoverschrijdend seksueel gedrag tolereren, te verkrachten, overspel te plegen, en zo meer …

De énige oplossing voor ons zondeprobleem lag in de komst van een Middelaar. Iemand die zonder zonde is. Welnu, 2000 jaar geleden is die Middelaar gekomen: jawel, het kind in de kribbe in Bethlehem! Jezus Christus! Hij is de ideale Middelaar omdat Hij tegelijkertijd God en Mens is, in één Persoon. En zeg nu zelf, ‘wie staat er niet vertederd te kijken naar een baby liggend in een kribbe’. Maar … wat doe je met de Man aan het kruis, die voor jouw stierf, drieëndertig jaar later?

Jezus nam de schuld van ieder mens op Zich. Hij droeg onze zonden en stierf in onze plaats. Dit éénmalig offer was voor God voldoende. Doch Hij zegt wel tot eenieder van ons: bekeer je. Wat je ook hebt misdaan, wat het ook mocht zijn, iets vreselijks misschien … Als ge uw knieën buigt, uw zonden belijdt en Jezus aanvaardt als jouw Verlosser en Heer, schenkt God vergeving. Jouw zondeprobleem is dan opgelost. God noemt jou van dan af ‘mijn kind’ wat jouw relatie met Hem betreft. En nogmaals, weet dit: je hebt niet enkel vergeving ontvangen, maar ook eeuwig leven.

De Bijbel zegt het zo: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3: vers16).

De vraag aller vragen luidt: ‘Waar zult gij u bevinden 5 seconden nadat je hart heeft opgehouden te kloppen. Zonder Christus te sterven is het ergste wat iemand kan overkomen. Je hebt een lichaam, dat sterfelijk is en vergankelijk, maar ook een ziel, die onsterfelijk en onvergankelijk is !!! Ooit krijgen wij allen – gelovigen en ongelovigen – een nieuw onvergankelijk lichaam. En in dit lichaam komen we terecht in de plaats, waar wij in wezen zelf voor hebben gekozen. En niet ik, maar de Bijbel zegt:     het is de hemel of de hel. Voor ons allen geldt dus, dat wij zelf bepalen waar we terechtkomen !!!

Feit is dat er in 2023 mensen zullen sterven. Bekende en minder bekende. Misschien zeer nabije bekenden … De dood kun je niet ontlopen. Dit is verwoord in onderstaand gedicht .

Een Perzisch edelman vertelt hierin  dat zijn tuinman die ochtend tijdens het werk de Dood heeft ontmoet en op het paard van zijn meester naar Ispahaan is gevlucht …

De tuinman en de dood  is een kort gedicht van Pieter Nicolaas van Eyck (1887-1954).                          Een Perzisch Edelman vertelt:
Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’

Vanmiddag – lang reeds was hij heengespoed – heb ik in het cederpark de Dood ontmoet.
‘Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt’, hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd?’ Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was het, waarvoor uw tuinman vlood.

Ik was verrast, Toen ik hem ’s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan,
Die ik ’s avonds halen moest in Ispahaan.’

Nogmaals, de moraal is duidelijk: men kan aan de dood niet ontkomen !!!

Wie je ook bent  … U die deze folder leest … God houdt van je. Hij wil niet dat je verloren gaat. God biedt jou het eeuwige leven aan. Aanvaard Jezus als uw Verlosser en Heer. Stel niet  uit. Jezus overwon de dood. Hij leeft en zijn (weder)komst is zeer nabij !!! De donkerste periode in de wereldgeschiedenis – die 7 jaar zal duren zoals beschreven in de Bijbel – moet nog aanbreken. Deze periode is ‘de Grote Verdrukking’ waarover Jezus het volgende zei: ‘Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal’ (Mattheüs 24:21). Maar je kunt aan die komende oordelen van God ontkomen, door te kiezen voor Jezus Christus die jouw Redder wil zijn. Velen wijzen Jezus af. Maar weet … Hij kwam als het Lam! Hij komt als de Leeuw! Niet om zich nog eens te laten kruisigen. Maar om als Koning der koningen de wereld te regeren met Macht en Majesteit en in Gerechtigheid!