De Ark van Noach of … de Titanic

mei 7, 2024

‘Sept 2023 – ‘Wake Up call’   Mayday-signaal …               L.S.! De lezer heil ! 

Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn …’ (2Timotheüs 3:1). Circa 65 A.D. schreef de apostel Paulus zijn laatste brief.  Hij schetst de karaktertrekken van mensen die dan in ‘de laatste dagen’ zouden leven. Maar hij spreekt ook over het feit dat het ‘zware tijden’ zullen zijn. Wellicht betreft het onze huidige generatie.   

Je moet al stekeblind zijn om niet te zien dat de wereld compleet veranderd is sinds Covid 19. De natuur laat zich niet onberoerd. Hittegolven. Bosbranden,   al dan niet aangestoken … Overvloedige regenval. Overstromingen. Grondverzakkingen. Vernieling door grote hagelstenen. Vulkanische activiteit. Maar ook maatschappelijk wordt het erger. Geen respect voor politie en overheidsinstanties. Symptomen van anarchie. Oproer in de straten. Migratieprobleem. Vernielzucht en terreur. Oorlogsdreiging. Oorlog … Rusland-Oekraïne. Stakingen. Economisch gezien wordt het leven alsmaar duurder door stijgende voedselprijzen en gemanipuleerde brandstofprijzen.    Op moreel vlak … de toenemende seksuele losbandigheid en schaamteloosheid. Grensoverschrijdende gedragspatronen. Spotten met God en Jezus etaleren een toenemende onheiligheid. De dramatiek luidt: ‘van God los’! En er is nog heel wat meer aan de hand. Als we het willen zien tenminste. De NWO (Nieuwe Wereld Orde) wil een compleet andere wereld creëren. De klimaatstoornis – ‘we moeten met z’n allen moeder aarde redden’ – draagt daar haar steentje toe bij. Het is als het ware een religie geworden. En te weten dat  er zich, doorheen de eeuwen, altijd al extreme hitteperioden afwisselend met koudegolven  hebben voorgedaan … ?! Het stikstofprobleem. Bomen en planten hebben stikstof nodig om te groeien. Ze geven zuurstof af en … nu ineens zoveel bosbranden! Maar het vormt dus een bedreiging. Ja, en vooral voor onze boeren. Velen van hen, overgeleverd als ze zijn aan milieuexperten, zijn bang dat hun levenswerk – van vader op zoon – verloren  zal gaan! Wat nog meer … op termijn verplicht elektrisch autorijden. Kortom, de burger ziet zich inmiddels geconfronteerd met allerhande maatregelen. Jammer genoeg zonder enige inspraak. En is het niet zo dat vrije meningsuiting ook in het gedrang komt? ‘Goedgelovige burgers’ hebben dit alles niet eens in de gaten en anderen steken bewust hun kop in het zand. Laatst genoemde categorie interesseert het geen malle moer. Is het niet?! Maar … hoe denk jij erover? Jij, die dit nu leest !

Deze ‘wake up call’ wil een waarschuwing zijn voor wat nog komen zal !!!

Als evangelisch christen baseer ik me louter op de Bijbel!

Terwijl God nog steeds het Evangelie laat verkondigen stel ik vast, dat van zodra de Naam van Jezus wordt genoemd, velen gaan steigeren. En waarom? Daar is geen enkele reden toe. Jezus stierf voor onze zonden. Zijn drijfveer was Liefde. Liefde voor ons mensen. Liefde voor jou. Maar als je behouden wil worden moet ge u bekeren. Dit betekent, uw zonden belijden en Jezus aanvaarden als jouw persoonlijke Verlosser en Heer. Vanwege de ernst van de situatie – zoals het er aan toegaat in deze wereld –  wil God ons waarschuwen. Hij brengt ons de zondvloed van in de dagen van Noach in herinnering en de verwoesting van Sodom en Gomorra. En wat de rampen betreft die onze planeet teisteren … het wordt nog erger !                                                                               

HET STAAT BESCHREVEN IN DE BIJBEL … DE APOCALYPS !!! 

In alle oprechtigheid en liefdevolle bewogenheid wil ik jou verwijzen naar Gods liefde. Hij is jouw Schepper. Hij houdt van je! Wat je ook mocht misdaan hebben. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Daartoe besloot Hij mens te worden. Jezus stierf in onze plaats! Wat doe je met Hem die voor jou zijn leven gaf? Hij zegt: ‘Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven’ (Johannes 6 vers 47). Je gelooft of je gelooft niet !!! Aan u de keuze !!! met de gevolgen !!!

Inmiddels verwachten vele miljoenen christenen over de hele wereld de   komst van Jezus, die hen zal wegnemen van deze aarde en  thuisbrengen in de hemel. Daarna zal er een periode van 7 jaar (Daniël 9) – de  Grote Verdrukking – aanbreken. En dit onder het bewind van … de antichrist! Jezus heeft het over die verschrikkelijke tijd in zijn Profetische Rede die Hij hield drie dagen voor Hij stierf op het kruis van Golgotha, als offer voor onze zonden. Hij werd begraven, maar stond na drie dagen op uit de dood.      

HIJ LEEFT EN KOMT SPOEDIG WEER.

Is het niet raar dat velen die niet eens in God geloven, toch zijn Naam gebruiken als krachtwoord: ‘O, my God’ en ‘dJesus’! Je hoort het dagelijks. Ge zult de Naam van God niet ijdel gebruiken, zegt de Bijbel! Toch wil Hij nog steeds genade bewijzen. Ook aan jou, beste lezer. Maar jij moet tot Hem komen in geloof. Jij moet de stap doen. Hij heeft jou geschapen met een vrije wil. Hij klopt aan de deur van jouw hart. Laat Jezus binnenkomen. Maak Hem tot Heer van jouw leven. Ontvang vergeving en ontvang eeuwig leven! Dat wens ik je van harte toe!

De komende tijd … wat kan er op ons afkomen? Een pandemie?! Lockdown?! Invoering van de digitale portemonnee; de cash-loze maatschappij? Digitaal paspoort? Total control?!   Zoals in George Orwell’s ‘1984’! Big Brother is watching you’!

De Bijbel heeft het over een totalitair regime dat er staat aan te komen !!!

Een komende wereldregering, wereldbanksysteem, wereldreligie …

Vrije meningsuiting komt steeds meer in het gedrang! En waar persoonlijke vrijheid  en ‘freedom of speech’ aan banden wordt gelegd komt slavernij om de hoek kijken. Een Elite heeft haar Agenda 2030 uitgerold. Dat fantaseer ik niet. Ze zeggen het zelf. Klaus Schwab, oprichter van het WEF met ‘The Great Reset’, de VN, de WHO, en Noah Yuval Harari. Laatstgenoemde wil de Bijbel, Gods Woord, laten herschrijven door AI ! AI of KI (Artificiële of Kunstmatige Intelligentie) – noem  het satanische intelligentie – heeft te maken met het streven van de duivel sinds de zondeval in de Hof van Eden, toen hij tot Eva sprak: ‘gij zult als God zijn’ (Genesis 3:5). Ooit wou Lucifer zelf zich boven God stellen,  God gelijk zijn. De mens die God wil zijn … Dit komt dus uit de koker van satan. Een robot als (g)od? De Bijbel heeft het over ‘het sprekende beeld van Beest’(Openbaring 13:15).

Natuurkundige Stephen Hawking, atheïst en aanhanger van wetenschappelijke kennis  geloofde niet in God. De in 2018 overleden Hawking waarschuwde echter voor de gevaren van AI. In 2014 sprak hij duidelijke taal in een interview met de BBC: “De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kan het einde van de mensheid betekenen.” Geruststellend is dat God de Schepper is, en ‘het einde van de mensheid nooit’ in het gedrang zal komen. ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen’ (Genesis 1:27). Intussen manifesteert zich de geest van de antichrist in de hele wereld. Tot de antichrist zelf op het wereldtoneel zal verschijnen. Het beest, zoals beschreven in het boek Openbaring, hoofdstuk 13, zal het bewind voeren tijdens de verschrikkelijke, eerder genoemde, 7 jaar durende ‘Grote Verdrukking’.                                                                    Maar ook dan zal God, en niet de duivel, in ‘total control’ zijn !!!

Circa 4300 jaar geleden kwam de toenmalige wereldbevolking om in de zondvloed. (lees Genesis hfst 6,7,8). Hoe was de toestand toen op aarde? Wat stelde God vast? ‘De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij’ (Genesis 6:11). Noach en de zijnen geloofden God op zijn Woord betreffende de komende zondvloed en werden gespaard. Hij had eerder van God de opdracht  gekregen een boot te bouwen: de Ark. God bood alzo de mensen een uitweg om aan het naderende oordeel te ontkomen, maar ze wezen Gods aanbod van genade en redding af. Miljarden mensen kwamen om.

Wat was de oorzaak van dit Godsoordeel ? 

HET FEIT DAT GODS GRENZEN WERDEN OVERSCHREDEN !

En net als toen, gebeurt vandaag precies hetzelfde … Dit heeft gevolgen …

‘Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’(Galaten 6:7).

Maar God heeft weer, in zijn genade, de uitweg tot redding voorzien !

DE ARK IN DEZE TIJD IS JEZUS CHRISTUS !