1 Mei viering – Achtergrond

mei 6, 2024

Achtergronden en betekenis van de 1 mei viering ( E.Smit )

Van oude tijden af heeft de nacht van 30 april op 1 mei bij de ‘synagoge’ van satan (Openb.2:9 en 3:9) sterk in de belangstelling gestaan. Omstreeks 300 na Chr. vierden in deze nacht de oud-germaanse heidenen het ‘huwelijk’ van Wodan en de Walkuren (bovenaardse strijdvaardige wezens). Als plaats hiervan werd vanouds aangewezen de top van het Duitse gebergte de Harz, genaamd de Brocken of Bloksberg. In latere eeuwen kwamen tovenaars en heksen op deze duivelsberg bijeen om in die nacht, onder magische praktijken, zwarte missen en bezweringen, satan te vereren en Jezus Christus en zijn gemeente en zijn heilsplan te vervloeken. Deze nachtelijke heksensabbat diende als voorbereiding op de grote heidense feestdag van oudsher: de eerste mei.

Nog in onze dagen wordt de Bloksberg in de Harz aan toeristen aangewezen als verblijfplaats van spoken. Kort vóór de tijd van Karel de Grote verschenen in ons land en ook in Duitsland de bekende Engelse evangeliebrengers Willebrordus en Bonefacius. Deze laatste werd in zijn evangeliserende arbeid bijgestaan door zijn neef en nicht Willibald en Walburga of Walp(b)urgia, een vrouwelijke abt. Zij voerde een felle strijd tegen hekserij en tovenarij. Deze broer en zuster brachten tenslotte ook het evangelie in Beieren. In de kronieken over deze tijd wordt dit in het werk van Wallibald en Walburga in die landstreek, als een zeer grote prestatie beschreven. Het evangelie werd in Beieren namelijk sterker tegengewerkt dan elders, kennelijk omdat het land vergiftigd was met hekserij, toverij en duivelaanbidding.

Bonifacius’ nicht Walburgia eindigde kort na 776 haar welbesteed leven in dienst van haar Heiland als hoofd van een klooster in de Beierse stad Eichstätt. Omdat zij zich bijzonder onderscheiden had in haar strijd tegen hekserij en satanisme, noemde men haar later de beschermelinge tegen de heksen’ en haar naam werd aangeroepen ter bescherming tegen het magische. Men koos haar als haar naamdag: de dag ná de beruchte heksensabbat op de Bloksberg: de feestdag van het oude heidendom. Zo kreeg de eerste mei – van huis uit de belangrijkste heidense feestdag – de naam van Walburga. Maar de tegenpartij liet zich niet onbetuigd en ging in volle hevigheid door met het houden van de grote heksensabbat in de nacht van 30 april op 1 mei. Als tegenzet en wraak noemden zij voortaan deze nacht nota bene naar onze goede Walburga en zo ontstond de naam WALPURGISNACHT, welk tot in onze tijd in allerlei occulte kringen in ere is gehouden. Het is mogelijk dat de naam ‘Walpurgisnacht’ gezien kan worden als een verbastering van ‘Walkuren-nacht’. Hoewel het oud-germaanse heidendom in de eerste eeuwen na Bonifacius en Walburga steeds verder werd teruggedrongen door de verbreiding van het christendom, kreeg het oude satanisme een nieuwe impuls in de 12e eeuw, toen de Tempelieren-Kruisridders de verering van de god Bafomet uit de Levant meebrachten naar het ‘christelijke’ werelddeel Europa. Hekserij, toverij en alchemie beleefden een nieuwe bloeiperiode. Precies 1000 jaar na Walburga’s verblijf in het Beierse Eichstätt, in 1776, werd op korte afstand van deze plaats, namelijk in Ingolstadt, een geheime orde opgericht, van een dermate boosaardige opzet en met een zó grote invloed tot op de dag van vandaag dat wij het een raadsel mogen noemen dit feit in vrijwel geen geschiedenisboekje tegen te komen. Het was alsof satan, na 1000 jaar christendom, zijn verloren rechten hernam op Beieren, de Walpurgisnacht en de eerste mei.

Adam Weishaupt

Doordat in 1784 een geheime koerier van de genoemde duivelse organisatie door de bliksem getroffen werd en de politie in zijn bagage vele papieren vond en deze aan de Beierse regering te hand stelde, kwam aan het licht dat precies op 1 mei 1776, de geniale professor in het Canoniek Recht (Rooms Katholiek kerkrecht) aan de Jezuïeten-Universiteit van Ingolstadt, Adam Weishaupt geheten, de Orde van de Illuminati (verlichten, verlichte geesten) had gesticht als geheim genootschap in een ander geheim genootschap: de Münchense Vrijmetselaarsloge van het Groot-Oosten. Weishaupt was geheel doorkneed in de samenzweringstechnieken van de Jezuïeten, van welke Orde de stad Ingolstadt reeds lang een waar broeinest was. Van de kwalijke en vaak antichristelijke rol die deze Orde gespeeld had ten tijde van de contrareformatie, speciaal in de Tachtigjarige Oorlog, in de Dertigjarige Oorlog in Duitsland, en onder de koningen Jacobus II van Engeland en LodewijkXIV van Frankrijk, was in die dagen zoveel aan het licht gekomen, dat de beruchte Orde in1773 op pauselijk gezag officieel verboden werd. Maar vrijwel overal, zeker in Ingolstadt, werkten de Jezuïeten ondergronds door… Weishaupt had echter ook andere inspiraties dan de Jezuïeten. Hij had een diepgaande studie gemaakt van de organisatie van veel oudere geheime antichristelijke genootschappen, zoals deze sinds lang bestonden in de Bijbellanden, waarvan de kennis Europa had bereikt via de beruchte Tempeliers. Zo had Weishaupt zich laten inwijden in de kabbala, de alchemie en de hekserij en als geheim satanist stichtte hij tenslotte – met de Vrijmetselarij als dekmantel – zijn orde, zogenaamd als een atheïstische instelling. Na vijf jaar ‘meditatie’ en occulte contacten koos Weishaupt als stichtingsdatum van zijn orde, zeer bewust de eerste mei, de oude feestdag van zijn meest directe inspirator: satan.

[…] In 1798 schreef de Engelse hoogleraar John Robison een boek ‘Bewijzen van een samenzwering tegen alle godsdiensten en regeringen van Europa’ waarin hij de doelstelling van de Orde van de Illuminati bloot legde. Dit belangrijke boek is in 1967 opnieuw uitgegeven door Western Islands, Belmont, Massachusetts, USA en vormt een der bronnen van deze informatie.

Het doel der Illuminati

De bedoeling van de geheime orde was duidelijk: omverwerping van regeringen en godsdiensten, en wel speciaal het christendom. Ze wilden het privé-eigendom afschaffen evenals de huwelijkswetten. Met het oog op de opvoeding moesten de kinderen van de ouders worden afgenomen. Ze beoogden het veroorzaken van chaos door revoluties en oorlogen, om dan zelf, in die chaos de macht te grijpen, en een wereldregering in te stellen, met een systeem van ‘rechten van de mens’ en met satanisme als verplichte staatsgodsdienst. Hun werkwijze was als volgt. Door zich meester te maken van de middelen tot beïnvloeding der openbare mening (boeken, boekrecensenten, pers), het scheppen van nieuwe en het verscherpen van bestaande tegenstellingen tussen de naties, rassen, klassen, ’seksen’, generaties en geestelijke groeperingen, wilden de Illuminati de voor hen noodzakelijke chaos veroorzaken. Door het belachelijk maken van de leiding in alle bestaande organisaties en instellingen en het opzetten van ‘allen tegen allen’, moest in ieder hart een kiem van ontevredenheid met de bestaande verhoudingen worden gelegd. Naar buiten toe maakten de Illuminati zich echter in hun dagelijkse leven geacht en bemind bij hun medemensen door het beoefenen van humanitaire liefdadigheid…

[ …] Wij worden bij dit alles herinnerd aan 2Thess.2 waar Paulus zegt, dat ‘het geheimenis der wetteloosheid’ reeds in werking is en als voorbereiding tot de verschijning van de ‘mens der zonde’, de Antichrist van Openb.13. Dat de Beierse Illuminati op zijn minst een zeer duidelijke verschijningsvorm van dit antichristelijke complot – geheimenis der wetteloosheid – zijn geweest, wordt ons uit bovenstaande gegevens wel zeer aannemelijk gemaakt.

Hoe geniaal de werkwijze van de orde was, blijkt uit het feit, dat binnen korte tijd duizenden Europese intellectuelen, waaronder vele ‘nobele’ figuren en leden van de adel, toetraden. Zij werkten allen voor een doel, dat slechts aan de hun geheel onbekende hoofdleiding bekend was! Slechts twee leden kenden Weishaupt zelf als leider …

Zie onderstaand schema van het cellensysteem

&

&===========&

&=====&              &=====&

&==&     &==&       &==&   &==&

 

Lid van Weishaupts Orde zijn o.a. geweest: de Pruisische koning Frederik de Grote, de Franse schrijver Voltaire, de Franse staatslieden Mirabeau, Philippe van Orleans en Robespierre (allen leiders in het tijdperk van de Franse Revolutie), benevens de Duitse dichters Goethe en Lessing.

Weishaupt, die zich in de Orde ‘Spartacus’ liet noemen, is de drijvende kracht geweest achter één van de ergste antichristelijke uitbarstingen aller tijden: de Franse Revolutie. De felste en godslasterlijkste terroristen in deze Omwenteling heten de Jacobijnen. Deze Jacobijnen waren in Frankrijk die Vrijmetselaars, die toegetreden waren tot Weishaupts Orde van de Illuminati. Later heeft men Weishaupt ‘de Partiarch der Jacobijnen’ genoemd, wat zijn belangrijke rol in de Omwenteling aantoont. De grote Nederlandse staatsman Groen van Prinsterer noemde de door hem opgerichte politieke partij de ANTI- Revolutionaire partij, aangezien hij de Orde van de Illuminaten als achtergrond van de Franse Revolutie kende5.

(zie Gr.van Prinsterer: Ongeloof en Revolutie)

[ … ]

De Franse Revolutie, evenals de Russische in 1917 en de Hitler-Duitse in 1933, laten ons zien, hoe een kleine groep samenzweerders, krachtig gesteund door occult-satanische kringen, via bezweringen en magie vanuit de wereld van de demonen en gebruik makend van werkelijk bestaande grote misstanden, hele volken in het verderf kunnen storten. […]

Weishaupts geestelijke erfgenamen

Spartacus’ Orde der Illuminati is onder andere namen blijven voortleven en in feite de ‘boom’ geworden waaraan alle takken zijn ontsproten en die als ‘geestelijke stromingen’ ijveren voor:

  • Omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde
  • Afschaffing van het christelijkegeloof
  • Het instellen van een wereldregering, als oplossing voor alle grote wereldproblemen.

Bij dit laatste dient men te bedenken dat alle wereldproblemen zoal niet in eerste instantie veroorzaakt dan toch wel sterk bevorderd zijn door de Illuminati-strevers naar de wereldmacht.

De belangrijkste stromingen, ontstaan uit de Illuminati-denkwereld zijn: het anarchisme, communisme, maoïsme, nationaalsocialisme en fascisme. Al deze ‘is-men’ zijn in feite niets anders dan elkaar beconcurrerende vormen van socialisme. Maar deze concurrentie is slechts schijn. Adolf Hitler bevestigde dit door op 5 februari 1941 in een toespraak tot het Duitse volk te zeggen: ”In wezen zijn nationaalsocialisme en communisme hetzelfde…”. De verschillen tussen deze ideologieën en hun onderlinge strijd (bijvoorbeeld Hitler en Stalin, Breznjev en Mao, enz.) hebben onze wereld reeds dermate diep in oorlogen, revoluties, angst voor oorlogen en chaos gestort, dat de hele mensheid, bewust of onbewust, reeds snakt naar één wereldregering, die boven de partijen staat en de wereldvrede kan verzekeren. En dáár is het de Illuminati nu precies om te doen!

[…]

Gruwelijke regimes als van Hitler en Stalin, benevens de verschrikkingen van verwoestende oorlogen spelen de doelstellingen van de Illuminati bijzonder in de kaart, omdat de afkeer van dit alles bij de massa een verlangen naar een wereldregering opwekt.

Satanisme

[…]

Is er een verband tussen deze groeperingen en het satanisme?

Op het eerste gezicht moet het antwoord op deze vraag ontkennend luiden. Alle genoemde takken van de Illuminati-boom schijnen geheel materialistisch ingesteld. Een materialist gelooft noch in God noch in satan, terwijl satanisme wel degelijk een religie is. Maar … Weishaupt, zelf satanist propageerde in zijn Orde officieel ook het satanisme niet.

De stap van (verwaterd) christendom naar satan-verering is voor vrijwel iedereen aanvankelijk te groot. Spartacus predikte materialisme en atheïsme die als tussenfasen moeten dienen om de mensheid in een geestelijk vacuüm te brengen, dat later weer opgevuld zou worden met een nieuwe religie: de leer van Lucifer! In dit licht moeten wij de huidige atheïstische ‘ismen’ zien. De hele cultuur-periode van de zogenaamde verlichting (Illuminati…) met zijn verering van ‘feilloze wetenschap’, de evolutieleer en de Hogere Bijbelkritiek is een uitvloeisel geweest van de ideeënwereld van de Illuminati.

[…] ZIE PAGINA 7 … Bij sommige geestelijke erfgenamen…

Walpurgisnacht belicht – Eigentijds occultisme