2022 … een boodschap van Hoop

januari 10, 2022

Anno Domini 2022 … Het nieuwe jaar is al begonnen. Wat brengt het ons ? God weet het !

Wat ik me afvraag …Word jij ook geconfronteerd met vragen van vertwijfelde mensen?

Zoals: Wat is er toch aan de hand?
En al die rampen?
Waar gaat dit alles toe leiden?
Wat brengt de toekomst?
Wat met onze kinderen en kleinkinderen?
Is er voor hen nog wel een toekomst?

Anderen, die getuigen van enige onverschilligheid, stellen zich geen vragen. Hun houding is er een van: ‘we zien wel’ of ’t komt allemaal goed’. Hoe ‘goed’ het eraan toe gaat in deze wereld, zou ons er moeten toe aansporen te willen weten wat er werkelijk aan de hand is!

Er speelt zich inmiddels heel wat af …De planeet aarde lijkt wel een speelbal in de hand van een duistere macht, terwijl ze zich bevindt in de ‘twilight zone’, de schemerzone! Een gebied waarin grenzen en morele waarden zijn vervaagd. Hoe dan verder?                                                  Zijn er nog oplossingen? Is er nog hoop?

Ja, er is een uitweg! En ja, er is een toekomst! Een heerlijke toekomst voor elkeen die dit wenst, en die … GELOOFT !!!

Het meest bekende vers in de Bijbel zegt het zo:

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een

 ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, vers 16)

Lees wat er staat, geloof wat er staat en je hebt wat er staat!

Er zijn alvast vijf
belangrijke mijlpalen als God wereldgeschiedenis schrijft: het Goddelijk Kind
in de kribbe in Bethlehem intredend in zijn eigen schepping, de Man die stierf
aan het kruis als plaatsvervangend Offer voor ons aller zondeprobleem, zijn Opstanding
uit de dood, zijn Hemelvaart, en de Wederkomst van diezelfde Persoon die zich
zal openbaren als de Messias.

Zijn Naam is JEZUS CHRISTUS.
Goed om even bij stil te staan. Toch?!

Weet alvast, lieve mensen, dat Hij de Enige is
die echt uitkomst biedt voor jouw persoonlijke problemen. Jezus weet wie je
bent, Hij kent je, Hij houdt van jou, je bent door Hem gewenst en hij heeft er
alles aan gedaan om jou ooit te kunnen begroeten in de hemel.

Zo is Hij ook de Enige die de wereldproblemen kan en zal oplossen bij zijn Wederkomst!

En als je eerlijk bent en kijkt hoe het er vandaag in de wereld aan toegaat, ziet het er niet al te best uit. Vind je niet?                                     Nee, ik ben geen pessimist, maar de Heilige Schrift heeft het nu eenmaal over de ‘tekenen der tijden’. Ik ben evangelisch christen, erken Jezus als mijn Verlosser en Heer en lees en bestudeer al jaren de Bijbel. Zo staat er geschreven, dat drie dagen vóór Hij werd gekruisigd, Jezus, zittend op de Olijfberg in Oost-Jeruzalem, zijn profetische rede hield. Hij beschrijft exact hoe het er in de wereld aan toe zou gaan, ten tijde van zijn Wederkomst. Voor diegenen die een Bijbel bezitten, zou ik zeggen lees alvast het Evangelie naar Mattheüs hoofdstuk 24. Veel gebeurtenissen en ontwikkelingen op allerlei vlak vertellen ons dat de wederkomst van Jezus Christus zeer nabij blijkt. Het dagelijks TV-Journaal zou ons ook tot nadenken moeten stemmen. Ramp na ramp. Er is nog zoveel te zeggen, maar ik laat het hierbij.

God is Alpha en Oméga, de eerste en de laatste, het begin en het einde, zegt de Bijbel. Hij spreekt het eerste en het laatste woord. Altijd !!! God heeft de ‘totale controle’. Hij heeft immers Zijn ‘plan der eeuwen’ dat Hij minutieus tot in de kleinste details zal uitvoeren, met een fantastische apotheose tot zegen voor de wereld, namelijk …   DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS

TER OVERDENKING 

Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek. 

(Albert Einstein – Duits – Amerikaans natuurkundige – 1879-1955 )

Het is onmogelijk om zonder God en de Bijbel de wereld rechtvaardig te regeren.

(George Washington – eerste Amerikaanse president – 1732-1799)

Een leven met Christus betekent eindeloze liefde.

Zonder Hem is het een liefdeloos eind.

(Billy Graham – Amerikaans predikant en evangelist – 1918-2018)

Owen dicteerde op zijn sterfbed de afscheidsbrief die zijn secretaris moest schrijven. Hij begon met te zeggen:

‘Ik ben nog in het land der levenden … o wacht even zei Owen: Schrijf dat ik nog in het land van de stervenden verkeer maar weldra in het       land der levenden zal aankomen’.

(John Owen, theoloog – 1616-1683)

‘Jezus zei tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; hij die in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dat?

(Jezus tot Martha, net vóór Hij haar broer Lazarus uit de dood opwekt)

[Evangelie naar Johannes 11:25-26]

Tot slot wou ik jullie nog een pakkend getuigenis aanbevelen.

Getuigenis Nick Vujicic: => Gods plan met je leven – Door Nick Vujicic